Hoeveel kilometer loop jij?
home  > privacy policy

Privacy Policy

Privacy Policy Stichting Avondvierdaagse Axel

Stichting Avondvierdaagse Axel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Avondvierdaagse Axel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving zoals beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (A.V.G.) Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen waardoor de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

• Uw persoonsgegevens niet zullen delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, of wij hier door de wetgever toe worden verplicht.

• Volledig op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en de bijbehorende wetgeving.

 

Als Stichting Avondvierdaagse Axel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft na het lezen van de Privacy Policy, kunt u hierover contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerkt Stichting Avondvierdaagse Axel uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Registratie van deelnemers.
  • Het inventariseren van de uit te delen medailles.
  • Het benaderen van deelnemers indien nodig, bijvoorbeeld om een loopavond te annuleren of om een medaille uit te reiken indien dat niet is gelukt op de laatste loopdag.

 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • De loopafstand die iemand wil lopen
  • Voor de hoeveelste keer een deelnemer aan het evenement meedoet

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Stichting Avondvierdaagse Axel geeft worden niet aan derde partijen verstrekt.

Bewaartermijn

Stichting Avondvierdaagse Axel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De inschrijfformulieren met daarop de persoonsgegevens worden uiterlijk twee weken na de avondvierdaagse vernietigd.

Beveiliging

Stichting Avondvierdaagse Axel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

    •      Alle personen die namens Stichting Avondvierdaagse Axel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

    •      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Toestemming publicatie beeldmateriaal

Stichting Avondvierdaagse Axel zal beeldmateriaal van deelnemers, sponsoren en toeschouwers gebruiken voor:

• Publicatie op de website voor de maximale duur van 2 jaren.

• Publicatie in lokale media

 

Door deelname aan de Avondvierdaagse Axel verleend u toestemming om gemaakte beelden te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. De Stichting Avondvierdaagse Axel zal geen beeldmateriaal plaatsen wat schadelijk kan zijn voor u als persoon, ook zullen er geen namen vermeld worden bij de beelden. U kunt op de door de Stichting Avondvierdaagse gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen. U behoudt ten allen tijden het recht op verwijdering van beeldmateriaal waarop u te zien bent, u kunt dan contact opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens onder aan dit document, u dient hierbij het nummer van de foto te vermelden, tevens kunnen wij u vragen zich te legitimeren alvorens wij tot verwijdering overgaan.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Stichting Avondvierdaagse Axel van u ontvangen heeft. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Stichting Avondvierdaagse Axel over te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Stichting Avondvierdaagse Axel kan u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover via de website direct contact met Stichting Avondvierdaagse Axel op nemen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met de Stichting Avondvierdaagse Axel.

 

Contact

Stichting Avondvierdaagse Axel

info@avond4daagse-axel.nl